Praca w sobotę, niedzielę i święta – porozumienie płacowe

Udostępnij

W dniu 18.10.2017 r. reprezentatywne związki zawodowe, w tym ZZ Kadra, zawarły porozumienie z Zarządem JSW S.A. w sprawie rekompensowania pracy w soboty, niedziele i święta. Poniższe ustalenia obowiązują od dnia 01.10.2017 r.

Ustalono następujące zasady:
1. Praca w soboty, niedziele i święta odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności.
2. Za pracę w sobotę, niedzielę i święta poza wynagrodzeniem jak za dzień roboczy pracownik otrzyma dzień wolny płatny, w następującej wysokości:

a. Wysokość wynagrodzenia za dzień wolny kształtuje się następująco:

 • 100 zł/dniówkę dla pracowników na stanowiskach robotniczych zatrudnionych pod ziemią,
 • 120 zł/dniówkę dla osób na stanowiskach nierobotniczych pod ziemią,
 • 80 zł/dniówkę dla pracowników robotniczych na powierzchni,
 • 100 zł/dniówkę dla pracowników na stanowiskach osób dozoru na powierzchni, pracowników na stanowiskach nierobotniczych na powierzchni wydziału ekspedycji,
 • 80 zł/dniówkę dla pracowników gdzie praca ma charakter ciągły (RCP).

b. Jedynie wówczas, gdy niemożliwe będzie udzielenie dnia wolnego pracownik zamiast dnia wolnego otrzyma dodatek do wynagrodzenia w następującej wysokości:

 • 190 zł/dniówkę gdy wykonywał prace w ścianie z postępem, robotach przodkowych z postępem oraz przy zabudowie/wybudowie sekcji, montażu/demontażu przenośnika ścianowego oraz montażu/demontażu kombajnu w ścianie/przodku,
 • 160 zł/dniówkę gdy pracownik zatrudniony pod ziemią wykonywał inne roboty niż wymienione powyżej,
 • 200 zł/dniówkę dla zatrudnionych na stanowisku dozorcy, nadgórnika, sztygara zmianowego, sztygara oddziałowego, nadsztygara – kierownika oddziału, nadsztygara kierującego zmianą,
 • 210 zł/dniówkę dla kierownika wydziału górniczego, energomaszynowego, wentylacyjnego oraz kierownika działu górniczego, energomaszynowego i wentylacyjnego,
 • 180 zł/dniówkę dla innych osób na stanowiskach nierobotniczych pod ziemią wykonujących pracę w charakterze osób dozoru innych niż wymienionych powyżej oraz dla maszynistów wyciągowych,
 • 110 zł/dniówkę dla pozostałych osób na stanowiskach nierobotniczych pod ziemią (inspektor i starszy inspektor pod ziemią),
 • 130 zł/dniówkę dla pracowników robotniczych na powierzchni,
 • 160 zł/dniówkę dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych na powierzchni, z wyjątkiem administracji.

Wartość dodatku, o którym mowa w punkcie b nie może być niższa niż dzienna stawka zaszeregowania osobistego pracownika.

3. Pracownicy zaliczenia do administracji za pracę w sobotę, niedzielę i święto otrzymują rekompensatę na zasadach Kodeksu Pracy.

W związku z wprowadzeniem powyższego porozumienia automatycznie wzrośnie wartość tegorocznej Nagrody Barbórkowej, liczonej według zasad z roku 2014. Przypominamy, że oprócz dni czarnych do Nagrody wliczone jest 37,5 godzin nadliczbowych z okresu sierpień – październik. Wartość godziny nadliczbowej do Nagrody liczona jest jako iloraz: wartość wszystkich godzin nadliczbowych w tym okresie/ich ilość w tym okresie. Podniesienie wartości godzin nadliczbowych w okresie października automatycznie podnosi wartość godziny nadliczbowej uwzględnianej przy obliczaniu Nagrody Barbórkowej.

Artur Fildebrandt

 

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij