Decyzja WSSE – co oznacza dla pracownika KWK Pniówek

Udostępnij

1. Decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) każdy pracownik z ujemnym wynikiem po upływie 7 dni będzie miał obowiązkowo powtórzone badanie. Wynik ujemny drugiego badania będzie warunkował powrót do pracy. Decyzja ta dotyczy KWK „Pniówek”. Na tą chwilę decyzja ta dotyczy 4 innych kopalń, które zostały poddane badaniom (KWK Jankowice, KWK Bobrek, KWK Sośnica, KWK Murcki – Staszic).

2.Postojowe” – w wysokości 80% wynagrodzenia wyliczonego jako średnia urlopowa za dni przepracowane w dni robocze (bez uwzględniania dniówek ponadnormatywnych tj. za soboty, niedzielę i święta oraz nadgodziny w dni robocze) z okresu trzech miesięcy tj. grudnia 2019 – lutego 2020. Po powrocie do pracy postojowe będzie można zamienić na urlop – dla chcących.

3. Czy postojowe będzie liczone do pracy pod ziemią? Nie wiadomo ale jest stara interpretacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotycząca JSW S.A. i dniówek postojowych. Wyrywkowe informacje poniżej:

Pytanie: „…Ze względów ekonomicznych w II i III kwartale br. (do końca lipca) w kopalniach JSW wydobycie węgla prowadzone było jedynie przez 4 dni w tygodniu. Tymczasem do okresów pracy górniczej ZUS zalicza jedynie te miesiące, w których osoba ubiegająca się o emeryturę górniczą przepracowała na dole wszystkie dni powszednie. Stąd też – chociażby w kontekście negatywnych doświadczeń tych górników, którzy korzystali ze zwolnień lekarskich z tytułu honorowego oddawania krwi – szczególnego znaczenia nabiera kwestia przyjętych przez ZUS zasad zaliczania miesięcy, w których były dni postojowe, do okresów pracy górniczej.”
Odpowiedź: „..Należy podkreślić, iż z uwagi na ten szczególny rodzaj pracy i wynikające z tytułu jej wykonywania szczególne uprawnienia emerytalne górnicy dzielą się na dwie grupy:

– górników zatrudnionych pod ziemią na stanowiskach robotniczych i na stanowiskach niższego i średniego dozoru górniczego do sztygara oddziałowego włącznie;

– pracowników wyższego dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń.

W przypadku pierwszej grupy przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości uwzględnia się pracę pod ziemią na podstawie świadectwa pracy. W świadectwie pracy uwzględniane są dni postojowe, w których górnik nie wykonywał pracy pomimo gotowości do jej podjęcia z przyczyn dotyczących pracodawcy. W przypadku tych osób nie jest wymagane przez organy rentowe przedstawienie wykazu dniówek przepracowanych pod ziemią z uwagi na istotę wykonywanej pracy. W przypadku tej grupy górników (górnicy zatrudnieni pod ziemią na stanowiskach robotniczych i na stanowiskach niższego oraz średniego dozoru górniczego) dni postojowe jako niezaliczone do okresów pracy górniczej można odpracować w proporcji jeden dzień za jeden dzień postojowy.

Natomiast w przypadku drugiej grupy, tj. wąskiej grupy zawodowej pracowników wyższego dozoru i kierownictwa kopalń, wymagane jest dokumentowanie okresu pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykazem zjazdów pod ziemię. Jako miesiąc przepracowany pod ziemią przyjmuje się 25 dni roboczych, jeżeli okres tej pracy przypada przed dniem 1 stycznia 1981 r. i 22 dni robocze, jeżeli okres tej pracy przypada po dniu 31 grudnia 1980 r.”

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij