Skąd się wzięła różnica w wysokości wypłaty deputatu węglowego?

Udostępnij

W związku z wypłatą deputatu węglowego za rok 2016 w dniu 26.10.2018 r. pojawiły się dyskusje skąd są różnice w przelewach? Część pracowników otrzymała 3 874 złotych, część natomiast więcej lub mniej.

Skąd ta różnica na plus? Przepisy zusowskie, a uściślając art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustanawia roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku kalendarzowym, które odpowiada kwocie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Górna granica (limit) podstawy wymiaru ww. składek to kwota, po przekroczeniu której, w danym roku kalendarzowym, płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać przedmiotowe składki. W 2018 r. roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 133 290 zł. Pracownikom którzy mieli przekazaną w/w sumę, deputat węglowy został naliczony bez składek zusowskich. Stąd ta różnica na plus.

A skąd różnica na minus? Próg podatkowy – 32%.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij