Karta Górnika w JSW S.A. – skrót porozumienia

Udostępnij

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy reprezentatywnymi związkami zawodowymi, w tym ZZ KADRA oraz Zarządem JSW S.A. uregulowano zapisy dotyczące wynagrodzenia z Karty Górnika. Poniżej przedstawiamy skrót tych zapisów.

 1. Wynagrodzenie z Karty Górnika przysługuje w następujących wysokościach:
  a) pracownikom zatrudnionym pod ziemią:
  20% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 1 miesiąca do 2 lat
  30% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 2 lat do 5 lat
  40% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 5 lat do 10 lat
  50% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 10 lat do 15 lat
  60% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 15 lat do 20 lat
  70% podstawy wymiaru – po przepracowaniu powyżej 20 lat
  b) pracownikom zatrudnionym na powierzchni kopalni w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla:
  20% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 1 miesiąca do 2 lat
  25% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 2 lat do 5 lat
  30% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 5 lat do 10 lat
  40% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 10 lat do 15 lat
  50% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 15 lat do 20 lat
  60% podstawy wymiaru – po przepracowaniu powyżej 20 lat
  c) pracownikom zatrudnionym na powierzchni:
  20% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 1 miesiąca do 2 lat
  25% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 2 lat do 5 lat
  30% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 5 lat do 10 lat
  40% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 10 lat do 15 lat
  50% podstawy wymiaru – po przepracowaniu powyżej 15 lat
  55% podstawy wymiaru – po przepracowaniu powyżej 20 lat
 2. Do okresu pracy, od którego zależy uprawnienie do wynagrodzenie z Karty Górnika dla pracowników zatrudnionych pod ziemią zalicza się:
  a) wszystkie okresy pracy pod ziemią z wyjątkiem okresów pracy zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz wygaśnięcia stosunku pracy wskutek porzucenia pracy,
  b) okres pracy na powierzchni w przypadku przejścia do pracy pod ziemią, z wyłączeniem okresów pracy zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, wygaśnięcia stosunku pracy wskutek porzucenia pracy oraz okresy traktowane na równi z okresami zatrudnienia – określonymi w punkcie 6 c – l w wymiarze łącznym nie większym niż 5 lat,
  c) okresy zaliczalne, o których mowa w punkcie 6 a – b.
 3. Do okresu, od którego zależy uprawnienie do wynagrodzenia z Karty Górnika dla pracowników zatrudnionych na powierzchni zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia z wyłączeniem okresów pracy zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz wygaśnięcia stosunku pracy wskutek porzucenia pracy oraz okresy zaliczalne o których mowa w punkcie 6.
 4. Dla pracowników zatrudnionych na powierzchni poza zakładem przeróbczym warunkiem uzyskania wynagrodzenia z Karty Górnika w wysokości 55% podstawy jest łączny okres pracy, o którym mowa w punktach 2 i 3 bez prawa do zaliczania okresów traktowanych na równi z okresami zatrudnienia wymienionych w punkcie 6, jednakże z zaliczeniem okresu odbywania zasadniczej i okresowej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego studentów, poprzedzonej pracą w kopalniach węgla kamiennego.
 5. Warunkiem nieuwzględniania okresów pracy zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz wygaśnięcia stosunku pracy wskutek porzucenia pracy zostaje anulowany, jeśli od zaistnienia ostatniego z wymienionych zdarzeń, pracownik przepracował 10 lat.
 6. Do okresów traktowanych na równi z okresami zatrudnienia zalicza się:
  a) Okresy ukończonej nauki przewidzianej programem nauczania (na podstawie świadectwa ukończenia) w szkołach zasadniczych zawodowych, średnich, policealnych, wyższych, nauki zawodu w zakładzie pracy oraz okresy przyuczenia do określonej pracy z dopuszczalnością sumowania tych okresów – jednak nie więcej niż 5 lat. Jako rok nauki przewidzianej programem nauczania traktuje się pełny rok kalendarzowy.
  b) Okresy odbywania służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego studentów.
  c) Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
  d) Okresy bezrobocia za które pobierano zasiłek dla bezrobotnych i stypendium przyznane na podstawie ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  e) Okresy pozostawania bez pracy w wyniku zwolnienia pracownika z zakładu pracy jeżeli został on przywrócony do pracy na podstawie prawomocnego wyroku sądowego lub postępowanie karne zostało umorzone z powodu braku winy względnie pracownik został zrehabilitowany lub/i przyznano wynagrodzenie lub odszkodowanie w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.
  f) Okresy urlopu bezpłatnego w związku ze skierowaniem przez zakład do pracy za granicą.
  g) Okresy pozostawania bez pracy w wyniku zwolnienia wynikającego z likwidacji kopalni węgla kamiennego w wymiarze nie większym jak 5 lat.
  h) Okresy niezdolności do pracy, w czasie których przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek z ubezpieczenia społecznego za czas choroby i macierzyństwa albo świadczenie rehabilitacyjne.
  i) Okres korzystania z urlopu bezpłatnego w związku z pełnieniem funkcji związkowej.
  j) Okres korzystania z urlopu wychowawczego.
  k) Okres trwania kontraktu menadżerskiego dotyczącego jednostką organizacyjną.
  l) Inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 7. Do wyliczenia wynagrodzenia z Karty Górnika  podstawę stanowi stawka stanowiskowa lub osobista stawka zaszeregowania, stanowiąca podstawę wyliczenia wynagrodzenia za czas przepracowany. W przypadku ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia z Karty Górnika za czas nieobecności płatnej przyjmuje się stawkę zaszeregowania występującą w przewadze w danym miejscu, bądź w razie braku takich dniówek, w miesiącu poprzednim.
 8. Wynagrodzenie z Karty Górnika wypłacane jest za wszystkie godziny pracy i usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za wyjątkiem absencji chorobowej.
 9. Wynagrodzenie z Karty Górnika jest składnikiem podstawy naliczania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego.
 10. Pracownikowi, który w miesiącu opuścił bez usprawiedliwienia jeden lub więcej dni pracy, wynagrodzenie z Karty Górnika za ten miesiąc obniży się o 50%.
 11. Pracownicy, którzy przed dniem 1 czerwca 2018 r. prawo do specjalnego wynagrodzenia z Karty Górnika lub dodatku stażowego (w przypadku pracowników zatrudnionych od 15 lutego 2012 roku tzw. nowe umowy o pracę) w wymiarze wyższym niż wynikającym z niniejszego porozumienia – zachowują prawo do uzyskania korzystniejszego wymiaru procentowego.
 12. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy uprawnienie do wynagrodzenie z „Karty Górnika”, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki w wymiarze określonym powyżej, zależnie od tego co jest korzystniejsze dla pracownika.
 13. Niniejsze zasady zastępują dotychczasowe zapisy ZUZP i Regulaminów wynagradzania dotyczące Karty Górnika oraz dodatku stażowego w tzw. nowych umowach o pracę.

 

 

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij

12 komentarzy do “Karta Górnika w JSW S.A. – skrót porozumienia

 1. Obecnie jestem na progu między 5, a 10 lat i mój dodatek stażowy wynosi 48% (nowa umowa, KWK Pniówek).
  Według Waszego porozumienia będę miał 40% po przepracowanych pięciu latach.
  Czyli stracę 8% na dodatku stażowym, które mi oddacie na podwyżce i będę na ZERO?
  Dobrze to rozumiem?

  • Artykuł został zaktualizowany w ostatnim punkcie – dotyczy on nowych umów. Zachowuje Pan prawo do 48%.

 2. Mój staż pracy wynosi 8 lat czyli dodatek 40 % ale po zaliczeniu studiów 3.5 roku powinno mi wskoczyć 50 % ?

  • Tak, stażowe wynikające z umowy jest inne niż wynikające z porozumienia.

 3. Czy do karty górnika będzie zaliczana każda szkoła,czy tylko te o profilu górniczym?

 4. Po przyjęciu do pracy staz do KG naliczali mi od 0, obecnie po 14 latach pracy mam staz 14. Nie miałem jak inni się przyjmowali doliczonego stazu za nauke w szkole. Czy mam rozumieć ze teraz dolicza mi 5 lat stazu za ukonczone Technikum 5 letnie i będę miał 19lat stazu łącznie ? CZy na staz doliczany do lat pracy miało znaczenie jaki kierunek szkoły się ukonczylo ?

Komentowanie zostało wyłączone.