Spór zbiorowy w JSW S.A.?

Udostępnij

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię? Lepiej nie ryzykować, dlatego też w dniu 16.04.2018 r. Reprezentatywne Organizacje Związkowe w JSW S.A., w tym ZZ Kadra, wystosowały do Zarządu JSW S.A. żądanie w trybie Ustawy o „Rozwiązywaniu sporów zbiorowych” dotyczące:

  1. Wzrostu stawek płacy zasadniczej o 15%.
  2. Nadpłaty utraconych świadczeń w oparciu o § 9 Porozumienia zbiorowego z dnia 16.09.2015 r. zawartego w trybie art. 9¹ i art. 23¹ª Kodeksu Pracy.

Jak wygląda rozwiązywanie sporów zbiorowych? Zgodnie z Ustawą o „Rozwiązywaniu sporów zbiorowych” przebieg sporu zbiorowego może przebiegać w następujący sposób:

Etap 1. Rokowania

W przypadku, gdy w zakładzie pracy u danego pracodawcy pojawi się spór zbiorowy jest on obowiązany przeprowadzić rokowania. Odmowa byłaby sprzeczna z przepisami i mogłaby doprowadzić do strajku pracowników. Jeśli rokowania zakończą się pomyślnie to dochodzi do podpisania porozumienia, które stanowi zakończenie sporu i zgodnie z przepisami kodeksu pracy stanowi źródło prawa. Jeśli natomiast rokowania nie zostaną zakończone pomyślnie strony podpisują protokół rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron i przechodzą do następnego etapu czyli mediacji.

Etap 2. Mediacje

Mediacje są prowadzone z udziałem osoby bezstronnej – mediatora. Strony wybierają go wspólnie, a jeśli nie uda się im porozumieć co do wyboru takiej osoby w ciągu 5 dni, to wybiera go Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek jednej ze stron. Mediator ma przede wszystkim pomóc w osiągnięciu porozumienia. Jeśli jednak nie da się go osiągnąć, to ponownie podpisywany jest protokół rozbieżności i przechodzimy do etapu arbitrażu.

Etap 3. Arbitraż

Arbitraż polega na rozpoznaniu sporu zakładowego przez kolegium arbitrażu społecznego przy sądzie wojewódzkim, natomiast sporu wielozakładowego przez Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym. Kolegium po rozpoznaniu sporu wydaje orzeczenie, które jest wiążące dla stron.

Etap 4. Strajk

Ostatecznym środkiem rozwiązania sporu zbiorowego jest strajk. Może on być ogłoszony dopiero po bezskutecznym przeprowadzeniu rokowań i mediacji. Polega na dobrowolnym i zbiorowym powstrzymaniu się od wykonywania pracy przez pracowników.

Na jakim etapie w JSW S.A. zakończy się spór zbiorowy? Biorąc pod uwagę, że rok 2018 upływa pod znakiem wyborów samorządowych a w następnym roku odbywają się wybory parlamentarne – klimat do osiągnięcia porozumienia wydaje się korzystny.

Poniżej przedstawiamy treść żądania.

Żądanie 2018 kwiecień

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij