Bilet z Karty Górnika i pomoce szkolne – szczegóły wypłat. Staż do chorobowego.

Udostępnij

W ramach porozumienia reprezentatywnych związków zawodowych, w tym ZZ KADRA i Zarządem JSW S.A. z dnia 28.03.2018 r. doprecyzowano szczegóły dotyczące biletów z Karty Górnika, pomocy szkolnych oraz wypłaty chorobowego. Poniżej przedstawiamy szczegóły – dotyczą one wszystkich pracowników JSW S.A. (tzn. bez podziału na stare i nowe umowy):

BILET Z KARTY GÓRNIKA

 1. Uprawnionymi do biletu są pracownicy dołowi, którzy przepracowali co najmniej 3 lata pod ziemią, bez dnia absencji nieusprawiedliwionej w roku poprzedzającym.
 2. Ekwiwalent przysługuje raz w roku kalendarzowym pracownikowi oraz członkom rodziny pozostającym na jego utrzymaniu.
 3. Wysokość ekwiwalentu odpowiada cenie biletu kolejowego za przejazd pociągiem osobowym II klasy na trasie 600 km tam i z powrotem, jednak nie mniej niż 90,0 zł.
 4. Wypłata ekwiwalentu następuje na wniosek pracownika, pod warunkiem skorzystania przez niego w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego, przy najbliższej wypłacie wynagrodzeń po jego złożeniu.

POMOCE SZKOLNE

 1. Pracownikowi przysługuje raz w roku ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych na każde dziecko uczęszczające do szkoły (począwszy od klasy „O”) lub odbywające studia wyższe, które spełnia łącznie następujące warunki: pozostaje na utrzymaniu pracownika i przed rozpoczęciem roku szkolnego nie ukończyło 25-go roku życia.
 2. Ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych przysługuje w wysokości 300,0 zł.
 3. Wypłaty ekwiwalentu dokonuje się na wniosek pracownika zawierający: określenie szkoły, do której uczęszcza dziecko, a w przypadku uczelni wyższej oraz dzieci pełnoletnich pracownik jest zobowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie z uczelni (szkoły) o kontynuowania nauki oraz oświadczenie pracownika, że dziecko pozostaje na jego utrzymaniu, a współmałżonek nie pobiera takiego zaświadczenia w innym zakładzie pracy.
 4. Wypłata ekwiwalentu następować będzie nie później niż 10 października każdego roku.

CHOROBOWE I ZASIŁEK CHOROBOWY

 1. Przy wynagrodzeniu za czas choroby do okresu przepracowanego zalicza się okresy zatrudnienia i okresy nieprzepracowane zaliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.
 2. Dodatek do zasiłku chorobowego przysługuje do dnia wyczerpania prawa do dnia wyczerpania prawa do zasiłku chorobowego.
 3. W przypadku pracowników, którzy ukończyli 50-ty rok życia „dodatek do zasiłku chorobowego” przysługuje począwszy od 15-ego dnia nieprzerwanej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Poniżej treść porozumienia.

Porozumienie z 28 marca 2018

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij