Rola Rady Nadzorczej w JSW S.A.

Udostępnij

W związku z zbliżającymi się wyborami do Rady Nadzorczej JSW S.A. chcemy przybliżyć rolę, jaką pełni ten organ w naszej firmie. Odpowiedzieć na proste pytania – po co w JSW S.A. jest Rada Nadzorcza, za co odpowiada i jaki wpływ ma na nasze życie zawodowe oraz jaki wpływ na Radę mają pracownicy JSW S.A.?

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności min. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki, opiniowanie rocznych planów Spółki, opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej  i szereg innych. Tyle ze statutu JSW S.A.

Podsumowując rolę Rady Nadzorczej – ma ona znaczący wpływ na politykę JSW S.A. poprzez nadzór nad jej działalnością. Jest organem kontrolnym „patrzącym na ręce Zarządu”. Jak wywiązuje się ze swojej roli? Jak każda Rada – raz lepiej, raz gorzej. Z punktu widzenia szeregowego pracownika spółki najważniejszą rolą Rady Nadzorczej JSW S.A. jest zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla pracowników – między innymi związaną z nowym zakładowym układem zbiorowym pracy.

Rada Nadzorcza JSW S.A. na dzień dzisiejszy składa się z dziesięciu członków, w tym czterech pochodzących z wyboru załogi. Pozostałych powołuje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy. Prosta arytmetyka pokazuje, że największy wpływ na Radę ma największy akcjonariusz czyli Skarb Państwa. Zgodnie z statutem JSW S.A. przy opcji utrzymaniu dotychczasowej dziesięcioosobowej Rady Nadzorczej pracownicy mają prawo do wyboru trzech członków.

Kto może być członkiem Rady Nadzorczej z udziałem Skarbu Państwa? Kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji ,
j) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Jak widać wybór znacząco się zawęża. Kadencja Rady trwa trzy lata. W skład obecnej Rady z wyboru załogi weszli – Eugeniusz Baron, Robert Kudelski, Andrzej Palarczyk, Arkadiusz Wypych.

Kogo wybierzemy w dniu 15 marca 2018? Na dzień dzisiejszy nie wiadomo ale życzyłbym sobie aby to był przemyślany wybór.

Artur Fildebrandt

 

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij

2 komentarze do “Rola Rady Nadzorczej w JSW S.A.

  1. wszystko ładnie pięknie, tylko że w przypadku kandydatów do RN z wyboru załogi wymogi są całkiem łagodniejsze wystarczy średnie wykształcenie i zdany egzamin przed ministerstwem

    • Jest Pan tego pewien. Wymogi dla członków RN z udziałem Skarbu Państwa są identyczne, o ile mi wiadomo.

Komentowanie zostało wyłączone.