Ubezpieczenie „Odpowiedzialność cywilna dla osób wykonujących czynności przodowych”

Udostępnij

Związek Zawodowy Kadra oferuje możliwość ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności przodowych (szeroko rozumianych w znaczeniu prawnym).
Ubezpieczenie obejmuje:
1. Szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone pracownikom zakładu górniczego oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonywania czynności zawodowych:
– 100 000 PLN przy wypadkach zbiorowych,
– 40 000 PLN przy pojedynczej szkodzie osobowej,
– 20 000 PLN za szkody rzeczowe.
2. Mandaty i grzywny nałożone przez PIP, OUG, WUG oraz sądy powszechne:
– 1 000 PLN przy jednorazowym mandacie (4 000 PLN w ciągu roku).
3. Kary regulaminowe określone Kodeksem Pracy i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nałożone na wniosek OUG lub PIP.
4. Pokrycie kosztów adwokata wskazanego przez ubezpieczonego reprezentującego jego interesy przed organami PIP lub sądami powszechnymi w związku z popełnieniem przez ubezpieczonego przy wykonywaniu czynności zawodowych wykroczenia lub występku pracowniczego:
– 10 000 PLN – koszty obrony adwokata,
– 10 000 PLN – dodatkowa ochrona prawna.
5. Straty poniesione przez ubezpieczającego w związku z zawieszeniem go w czynności pracownika w okresie toczącego się postępowania wyjaśniającego przed urzędem górniczym, przekraczającym okres wypowiedzenia umowy o pracę:
– 1 000 PLN – świadczenie dla ubezpieczonego w trakcie aresztowania 12 m-cy.

Nie chcemy żerować na lęku ale chcemy powiedzieć, że zdarzają się różne sytuacje. Dlatego dobrze jest mieć zabezpieczenie.

Poniżej przedstawiamy treść umowy o ubezpieczenie OC. Pytania proszę kierować pod numer telefonu 2895 lub numer pokoju 124 – siedziba ZZ Kadra.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij