18.10.2017 – Ustawa o deputacie węglowym w Senacie

Udostępnij

18 października zacznie się posiedzenie Senatu, które zajmie się projektem Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Co się zmieniło w projekcie Ustawy? Kto jest uprawniony i co ma zrobić w celu uzyskania świadczenia? Poniżej przedstawiamy najważniejsze punkty projektu ustawy.

 1. Kto jest uprawniony?
  Zgodnie z projektem ustawy osobą uprawnioną jest emeryt i rencista mający ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zwanej dalej „rentą”, i pobierających to świadczenie, uprawnieni w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie układów zbiorowych pracy i związanych z nimi porozumień obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które zostały skutecznie wypowiedziane w zakresie prawa do bezpłatnego węgla, przed dniem wejścia w życie ustawy.
  Oraz wdowy, wdowcy i sieroty mający ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie, o której mowa powyżej.
  Rekompensata nie przysługuje osobie uprawnionej, której roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
 2. Ile wynosi wysokość rekompensaty?
  Wysokość rekompensaty wynosi 10.000 zł. Rekompensata jest wypłacana jednorazowo przez właściwe przedsiębiorstwo wypłacające przekazem pocztowym albo przelewem na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany we wniosku o wypłatę rekompensaty.
  Z kwoty rekompensaty nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Kwota rekompensaty nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kwoty rekompensaty nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, o pomocy społecznej. Ponadto w ustawie  o podatku dochodowym pojawia się zapis o zwolnieniu kwoty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla od podatku dochodowego.
 3. Kiedy należy składać wniosek o rekompensatę?
  Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty oraz wzór oświadczenia, dotyczącego zrzeczenia się deputatu, zamieszcza na swojej stronie internetowej przedsiębiorstwo wypłacające, z dniem wejścia w życie ustawy. Wniosek o wypłatę rekompensaty osoba uprawniona składa do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego w terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
  Do wniosku o wypłatę rekompensaty dołącza się oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wypłatę rekompensaty są zgodne z prawdą; 2) roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla nie podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego; 3) nie złożyłem(am) pozwu/złożyłem(am) pozew* dotyczący(ego) roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla do sądu … w …; 4) nie będę występować z roszczeniami z tytułu wypowiedzenia układu zbiorowego pracy w zakresie prawa do bezpłatnego węgla.
  Dodatkowo do wniosku o rekompensatę osoby uprawnione będące wdowami, wdowcami i sierotami załączają dokumenty potwierdzające uprawnienie do rekompensaty.
 4. Rekompensata i co dalej?
  Sąd umarza wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy postępowania dotyczące roszczeń z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, po otrzymaniu od przedsiębiorstwa wypłacającego informacji o wypłacie rekompensaty.
 5. Kiedy ustawa wejdzie w życie?
  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po jej dniu ogłoszenia.
 6. Na dzień dzisiejszy jest to projekt ustawy. Jeżeli zostanie uchwalona – JSW przygotuje wnioski, które będą dostępne na jej stronie internetowej. Takich samych informacji udzielą obecnie służby kopalni, dlatego proszę o cierpliwość i pozwólmy im spokojnie pracować.
ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij