ZASADY DODATKU STAŻOWEGO W UMOWACH ZAWIERANYCH Z PRACOWNIKAMI SIG-U W KWK PNIÓWEK

Udostępnij

Pracownicy SiG-u przechodzący do pracy do kopalni KWK „Pniówek”, w nowozawieranych umowach na stanowisku robotniczym pod ziemią  posiadać będą dodatek stażowy.

Poniżej podajemy zasady przyznawania dodatku stażowego.

Dodatek stażowy jest wypłacany miesięcznie i przysługuje za czas faktycznie przepracowany oraz dniówki absencyjne płatne, za wyjątkiem absencji chorobowej. Dodatek stażowy jest składnikiem podstawy naliczania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego.

Dodatek stażowy wypłaca się w następującej wysokości:

  1. 20% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 6 m-cy,
  2. 36% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 1 roku,
  3. 42% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 3 lat,
  4. 48% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 5 lat,
  5. 54% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 10 lat,
  6. 60% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 15 lat.

Podstawę wymiaru dodatku stażowego stanowi dniówka stanowiskowa lub dniówka osobistego zaszeregowania – w przypadku dniówki lub godzin awaryjnych.

Do okresów pracy uwzględnianych w dodatku stażowym zalicza się również okresy pracy pod ziemią w górnictwie głębinowym oraz okresy nauki w szkołach o profilu górniczym (pozwalającym na uzyskanie kwalifikacji do pracy pod ziemią w charakterze górnika, ślusarza, elektromontera) w wymiarze nie przekraczającym 5 lat.

Dodatek stażowy nie przysługuje w miesiącu, w którym pracownik opuścił bez usprawiedliwienia jeden lub więcej dni pracy.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij