Węgiel dla emerytów

Udostępnij

Jak wygląda sytuacja z węglem dla emerytów w JSW S.A.? Oto kilka podstawowych wiadomości wynikających z sprawozdania finansowego JSW S.A. za I kwartał 2017 roku.

W związku z odstąpieniem w 2015 roku od wypłaty deputatu węglowego dla emerytów i rencistów, JSW prowadzi szereg sporów sądowych z byłymi pracownikami z tytułu dożywotniego prawa do wypłaty deputatu węglowego. Przedmiotem sporu jest stwierdzenie czy byłemu pracownikowi JSW przysługuje to prawo.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2017 r.  do JSW S.A. wpłynęło prawie 900 powództw o zapłatę ekwiwalentu za bezpłatny węgiel w naturze za 2015 rok. Roszczeń swych emeryci i renciści dochodzą opierając się o zapisy skutecznie wypowiedzianych przez JSW S.A. Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz o zapisy Porozumienia zawartego 5 maja 2011 roku przez Zarząd JSW ze stroną społeczną.

JSW wnosi o oddalenie roszczeń wskazując na brak podstaw prawnych roszczeń tj. nieobowiązujące już od 31 grudnia 2009 roku skutecznie wypowiedziane ZUZP oraz fakt, że Porozumienie, o którym mowa nie dotyczy emerytów i rencistów, a wyłącznie pracowników JSW.
Średnia wartość dochodzonych przez poszczególnych powodów kwot to ok. 2 000,00 zł za dany rok, czyli łącznie na chwilę obecną wartość wniesionych pozwów sądowych wynosi ok. 1 800 tys. zł.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zakończyło się około 800 spraw, poprzez wydanie wyroku oddalającego bądź przez umorzenie postępowania na skutek cofnięcia pozwu. Większość spraw zakończyła się na etapie I instancji.
Część spraw była także rozpatrywana przez sądy II instancji na skutek wniesionych przez emerytów i rencistów apelacji. Jednakże wszystkie wydane przez Sądy Okręgowe wyroki były wyrokami oddalającymi apelacje powodów i utrzymujące w mocy wyroki Sądów Rejonowych. Sądy uzasadniają swoje wyroki tym, że po skutecznym wypowiedzeniu przez JSW układów zbiorowych, które przestały obowiązywać z końcem roku 2009, brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do wypłaty deputatu (realizacja deputatu węglowego dla emerytów i rencistów po okresie obowiązywania ZUZP następowała na podstawie jednostronnych, autonomicznych decyzji JSW – czynności prawnej dokonanej przez JSW, a nie aktu normatywnego).
W przypadku rozstrzygnięć na niekorzyść JSW, będzie ona zobowiązana do wypłaty tego świadczenia w rocznych zmiennych kwotach. W związku z powyższym JSW ustala wartość bieżącą przedmiotu sporu z tytułu węgla deputatowego dla emerytów i rencistów metodami aktuarialnymi przy wykorzystaniu pewnych założeń.
Na podstawie wyceny aktuarialnej, na dzień 31 grudnia 2016 roku JSW dokonała aktualizacji rezerwy na spory sądowe dotyczące deputatu węglowego dla emerytów i rencistów. Wartość rezerwy na potencjalne spory sądowe dotyczące deputatu węglowego dla emerytów i rencistów na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 1 902,7 mln zł.
JSW przewiduje, że dokona rozwiązania rezerwy po ukształtowaniu się pozytywnej linii orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij